Registrácia: cez eshop, v prípade otázok nás kontaktujte:

+421 903 582 661
kontakt@slowiankanails.sk

Počet miest je obmedzený! 

Viac informácii sa postupne dozviete tu: bit.ly/UdalostiSlowianka

Všeobecné obchodné podmienky a prevádzkový poriadok školení

v zmysle Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení


I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenia pojmov

1.1.Všeobecné predpisy a poriadok (ďalej len „predpisy“) definujú práva a povinnosti zmluvných strán: objednávateľa služby (ďalej len „objednávateľ“) a poskytovateľa služby (ďalej len „usporiadateľ“), ako aj práva a povinnosti účastníkov školenia (ďalej len „účastník“) v prípade, že objednávateľom a účastníkom nie je jedna a tá istá osoba.

1.2. Miestom plnenia predmetu zmluvy sa rozumie školiaci priestor Hviezdoslavova 68, 010 01 Žilina, resp. iný priestor na to určený (ďalej len „priestor“).

1.3. Usporiadateľom školení je Slowianka s.r.o., Hviezdoslavova 68, 010 01 Žilina, IČO: 51195615, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 68846/L.

1.4. Školiteľ je osoba, ktorá vykonáva predmet plnenia zmluvy, registrovaná v registri vzdelávacích inštitúcií Krajského úradu práce v Krakove, pod registračným číslom: 2.12/00102/2017.

1.5. Školení sa môžu zúčastniť:

a) fyzické osoby a právnické osoby, alebo organizačné jednotky bez právnej subjektivity vystupujúce ako celok pod menom objednávateľa, pričom spôsobilosť pre právne úkony sa vzťahuje pre každého jednotlivca samostatne,

b) v prípadoch osobitne ustanovených Zákonom, maloleté fyzické osoby bez spôsobilosti pre právne úkony, ktoré dosiahli vek 16 rokov a s písomným súhlasom zákonného zástupcu (v zmysle Zákona o rodine).

1.6. Na školenia neprijímame objednávky od:

a) osôb, ktoré samé organizujú školenia

b) školiteliek iných značiek

1.7. Tieto pravidlá sú k dispozícií na internetovej stránke organizátora www.slowiankanails.sk.

II. Informácie o školení – predmetné náležitosti plnenia zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je školenie. Všetky dôležité informácie o školení, cena a obsahová náplň každého školenia sa nachádza na internetovej stránke usporiadateľa. Predmetné školenie obsahuje predovšetkým nasledovné informácie:

a) plánovaný dátum školenia,

b) miesto plánovaného školenia,

c) tematika a obsahová náplň školenia,

d) školiace materiály poskytované organizátorom,

e) popis požiadaviek stanovených pre účastníkov školenia,

f) cena školenia,

g) výšku platby pre záväznú rezerváciu účasti na školení

h) meno školiteľa,

i) druh potvrdenia (osvedčenia/certifikátu/diplomu), vydávaný organizátorom na základe riadnej účasti na školení.

j) iné dôležité upozornenia alebo usmernenia.

2.2. Školenia sa vykonávajú v skupinách. Minimálny požadovaný počet účastníkov školenia je 6 osôb. Maximálny počet účastníkov v jednej skupine nemôže presiahnuť 16 osôb.

2.3. Podmienkou účasti na školení je odoslanie záväznej objednávky a zaplatenie faktúry.

2.3. V prípade, že sa školenia zúčastní osoba podľa kap. I. odsek 5 b), je podmienkou účasti písomný súhlas zákonného zástupcu, odovzdaný najneskôr v deň účasti na školení.

III. Objednávka a spôsob platby

3.1. Objednávateľ/Účastník sa môže na školenie zaregistrovať nasledovnými spôsobmi:

a) osobne, v kancelárii usporiadateľa, v prevádzkových hodinách, v čase od pondelka do piatku od: 9:00, do: 17:00,

b) telefonicky na telefónnom čísle usporiadateľa 0903 582 661, od pondelka do piatku od: 9:00, do: 17:00,

c) osobne, u obchodného zástupcu usporiadateľa,

d) prostredníctvom e-mailu: kontakt@slowiankanails.sk,

e) prostredníctvom objednávky cez eshop.

3.2. Pre účasť na školení je objednávateľ/účastník povinný poskytnúť usporiadateľovi školenia registračné údaje ako sú:

a) fakturačné údaje objednávateľa (meno a adresa),

b) meno a priezvisko účastníka (v prípade, že objednávateľom a účastníkom nie je tá istá osoba) a v prípade účastníckej skupiny aj názov skupiny,

c) kontaktné telefónne číslo,

d) kontaktný e-mail.

3.3. Objednávateľ súhlasí s vystavením faktúry v elektronickej forme v prípade, že sa pre účasť na školení registroval inak, ako osobne, a táto mu bude odoslaná na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii.

3.4. Do 5 dní odo dňa potvrdenia záväznej objednávky pre účasť na školení, je povinnosťou objednávateľa uhradiť platbu na účet usporiadateľa.

3.5. Faktúru je možné uhradiť týmito spôsobmi:

a) v hotovosti, v sídle usporiadateľa alebo osobne zástupcovi usporiadateľa,

b) bankovým prevodom na účet usporiadateľa.

3.6. Potvrdením prijatia platby zo strany usporiadateľa, vzniká medzi objednávateľom a usporiadateľom zmluvný vzťah a objednávka sa stáva pre obe strany záväznou. Usporiadateľ je povinný potvrdiť prijatie platby bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia platby na bankový účet usporiadateľa.

3.7. Objednávateľ je povinný uhradiť celú zmluvnú cenu školenia pred jeho oficiálnym začiatkom.

IV. Cena

4.1. Zmluvnou cenou sa rozumie cena uvedená v informáciách o školení, zverejnených na stránke organizátora. Cena za školenie je uvedená s DPH.

4.2. Pre každé školenie je cena školenia a dátum platnosti ceny vyznačená.

4.3. V prípade, že objednávateľ objedná viac školení naraz, ako súčasť dlhodobého vzdelávania, môže usporiadateľ objednávateľovi cenu garantovať na všetky alebo len na vybrané školenia, pokiaľ sa vzájomne nedohodnú inak. Pre účely potvrdenia ceny a vznik záväzku je rozhodujúce zaplatenie faktúry.

4.4. Ak v odôvodnených prípadoch dôjde k zmene ceny z dôvodu zmeny miesta konania a/alebo zabezpečenia adekvátnej náhrady lektora v prípade indispozície pôvodne uvedeného lektora, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a právo na vrátenie platby, ak bola vykonaná.

4.5. Usporiadateľ je povinný objednávateľa bezodkladne upozorniť, o zmenách uvedených v odseku 4 alebo iných podstatných skutočnostiach, týkajúcich sa predmetu zmluvy. Objednávateľ je oprávnený po oznámení tejto skutočnosti od zmluvy odstúpiť zaslaním Formulára o odstúpení od zmluvy.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1. Usporiadateľ je povinný vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie priebehu školení v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

5.2. V odôvodnených prípadoch, kedy usporiadateľ nemôže zabezpečiť priebeh školenia v rozsahu predmetu zmluvy (podľa článku II.), má objednávateľ právo požiadať usporiadateľa o primerané odškodnenie do výšky uhradenej sumy.

5.3. Usporiadateľ je oprávnený zrušiť školenie v týchto prípadoch:

a) na príslušné školenie nie je prihlásený dostatočný počet účastníkov, ktorý je uvedený v informáciách o školení,

b) z dôvodu nepredvídateľných skutočností, zabraňujúcich riadnemu priebehu školenia napríklad z dôvodu vyššej moci.

5.4. V prípadoch uvedených v odseku 3 je usporiadateľ povinný bezodkladne informovať objednávateľa školenia o takejto skutočnosti a do 3 dní od jej vzniku informovať písomne alebo e-mailom objednávateľa o vzniku a dôsledkoch vplyvu vyššej moci, ako aj zverejniť oznámenie o zrušení školenia na internetovej stránke usporiadateľa.

5.5. Ak dôjde k zrušeniu školenia a objednávateľ uhradil celú platbu za školenie, je usporiadateľ povinný vrátiť objednávateľovi všetky uhradené platby.

5.6. V prípade, že je vyčerpaný limit maximálneho počtu účastníkov pre konkrétne školenie, usporiadateľ je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať objednávateľa, ktorý sa na školenie zaregistroval. Pokiaľ objednávateľ uhradil aj platbu, usporiadateľ je povinný vrátiť mu platbu na účet objednávateľa.

5.7. V prípadoch uvedených vyššie, vrátenie platby vykoná usporiadateľ prostredníctvom bankového prevodu na účet objednávateľa do 14 pracovných dní odo dňa, kedy objednávateľovi dôvody nemožnosti sa na školení zúčastniť oznámil. Ak objednávateľ požiada o vrátenie platby na iný účet ako ten, z ktorého platba prišla, povinnosťou objednávateľa je poslať nové bankové údaje.

5.8. Ak dôjde k plneniu skutočností podľa odseku 2 a 3, objednávateľ môže na vlastnú žiadosť zmeniť účel a použitie zaplatenej platby pre účasť na inom školení (pokiaľ výška zaplatenej platby zodpovedá minimálne výške platby uvedenej v informáciách príslušného školenia). O tejto skutočnosti je povinný objednávateľ informovať usporiadateľa písomne alebo e-mailom. Vyjadrenie k žiadosti o zmenu vykoná usporiadateľ písomne alebo e-mailom najneskôr do 3 dní odo dňa, kedy usporiadateľ žiadosť prijal.

5.9. Ak objednávateľ alebo osoba, ktorá v jeho mene vystupuje ako účastník školenia, opustí školenie pred jeho koncom, alebo sa školenia nezúčastní bez toho, aby dôvodne v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok svoju účasť vopred nezrušil, objednávateľovi právo na vrátenie zaplatenej platby nevzniká.

5.10. Počas školenia je usporiadateľ povinný poskytnúť účastníkovi školiace materiály v rozsahu, ktoré vyžaduje riadne vykonanie školenia.

5.11. Usporiadateľ je povinný vydať účastníkovi dokument o účasti na školení (podľa článku II., odsek 1., bod i) len na základe jeho riadnej účasti na celom školení. Usporiadateľ vydá dokument účastníkovi až po ukončení školenia.

5.12. Usporiadateľ môže poskytnúť účastníkovi po riadnom ukončení školenia aj dodatočné výučbové materiály.

5.13. Usporiadateľ poskytuje účastníkovi aj možnosť zakúpiť si špecializovanú kozmetiku, nástroje alebo pomocný materiál priamo na mieste konania školenia. Kúpa produktov nemá vplyv na účasť na školení, ani iným spôsobom neukracuje alebo nepodmieňuje práva objednávateľa/účastníka užívať práva školenia v rozsahu zmluvy.

VI. Práva a povinnosti účastníkov školení – prevádzkový poriadok školení

6.1.Účastník školenia je povinný poskytnúť usporiadateľovi potrebnú súčinnosť pre riadne zabezpečenie priebehu príslušného školenia a užívať služby v súlade s tými Všeobecnými obchodnými podmienkami, platnými právnymi predpismi a pokynmi usporiadateľa.

6.2. Účastník sa zväzuje vyvarovať sa takému konaniu, ktoré by bolo v rozpore so všeobecnými pravidlami slušného správania alebo v rozpore s morálnymi zásadami.

6.3. Účastník je povinný dodržiavať harmonogram školení, pokyny usporiadateľa alebo školiteľa pre zabezpečenie plynulého a hladkého priebehu školenia.

6.4. Účastník školenia zodpovedá za pridelený materiál a vybavenie, zapožičané usporiadateľom a používať ho podľa pokynov usporiadateľa alebo školiteľa.

6.5. Je zakázané vykonávať takú činnosť, ktorá by bránila ostatným účastníkom školenia v ich riadnom výkone práva alebo inak bránila nároku na výkon činnosti v súvislosti so školením.

6.6. V prípade, že sa školenia zúčastnia osoby, ktoré vystupujú pod hlavičkou objednávateľa ako celok, a jedna alebo viac osôb závažne porušuje ustanovenia uvedené v prevádzkovom poriadku školení, má usporiadateľ právo tieto osoby zo školenia vylúčiť bez nároku na vrátenie platby alebo jej časti, ak sa usporiadateľ a objednávateľ nedohodnú inak.

VII. Spracovanie osobných údajov

7.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

7.2. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

7.3. Usporiadateľ neposkytuje osobné údaje objednávateľa/účastníka tretej osobe, okrem štátnych orgánov za účelom kontroly.

7.4. Objednávateľ/účastník svojou registráciou a/alebo účasťou na školení súhlasil so spracovaním osobných údajov, zverejňovaním fotografií, a tiež obrazového a zvukového záznamu vyhotovených počas jeho účasti na školení a ich zverejnením prostedníctvom sociálnych sietí (Facebook/Instagram a.i.).V prípade, že pri registrácii označil aj súhlas s použitím údajov na marketingové účely, vyjadril vyslovený súhlas so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním, zasielaním adresnej pošty na korešpondenčnú adresu alebo reklamných oznámení prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook a pod.).

7.5. Objednávateľ alebo účastník má právo nahliadnuť do svojich osobných údajov a opraviť ich, ako aj požiadať o ich odstránenie (okrem fakturačných údajov a údajov pre daňové účely) v zmysle platnej legislatívy.

7.6. Svoj súhlas môže objednávateľ/účastník kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov usporiadateľovi poštou alebo e-mailom.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy bez storno poplatku 14 dní odo dňa, kedy objednávku formou registrácie pre príslušné školenie vykonal. Zrušenie objednávky je potrebné vykonať písomnou formou prostredníctvom pošty na adresu usporiadateľa alebo elektronickej pošty na kontaktný e-mail organizátora. Prijatie storna potvrdí usporiadateľ objednávateľovi poštou, telefonicky alebo e-mailom.

8.2. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť názov objednaného školenia, meno objednávateľa a jeho registračné údaje.

8.3. V prípade odstúpenia od zmluvy na základe odseku 1 vyššie, je usporiadateľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia formulára o odstúpení od zmluvy vrátiť objednávateľovi všetky platby súvisiace s predmetným školením/školeniami na bankový účet objednávateľa.

8.4. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez storno poplatku zaniká, ak svoje oznámenie o odstúpení od zmluvy doručí neskôr ako 30 dní pred konaním predmetného školenia, ak by svojou neúčasťou ohrozil riadny priebeh školenia z dôvodu podmienky minimálneho počtu účastníkov pre organizovanie školenia.

8.5. Objednávateľovi, ktorý nie je spotrebiteľom, právo na storno kúpnej zmluvy bez poplatku nevzniká. V tomto prípade môže objednávateľ stornovať objednávku len po predchádzajúcej dohode s usporiadateľom. Ak usporiadateľovi vzniknú náklady z dôvodu, že objednávateľ by odstúpením od zmluvy ohrozil riadne konanie školenia (napríklad by sa jeho neúčasťou znížil minimálny počet účastníkov pre školenie a pod.), je objednávateľovi v prípade storna účtovaný poplatok až do výšky 100% z uhradenej sumy.

IX. Reklamácie

9.1. V zmysle platnej legislatívy reklamáciu môže vybaviť usporiadateľ až po úplnej úhrade ceny predmetného školenia.

9.2. Usporiadateľ potvrdí prijatie reklamácie a vydá objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie v písomnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia usporiadateľovi. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

9.3. Usporiadateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu usporiadateľ ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma objednávateľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma, ktorú uhradil za objednané služby.

X. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

10.1. Predávajúci (usporiadateľ) v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 informuje spotrebiteľa, že v prípade, že nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má tento právo obrátiť sa so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom poštovej adresy alebo elektronickej adresy reklamacie@slowiankanails.sk.

10.2. Ak predávajúci odpovie na žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS). Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

10.3. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10.4. Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1.Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a prevádzkový poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia objednávateľa. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok a prevádzkového poriadku školení, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania registračného formulára objednávateľom a tieto sú prístupné na internetovej stránke usporiadateľa školení.

11.2. Odoslaním registračného formuláru objednávateľ potvrdzuje, že si tieto podmienky prečítal a súhlasí s ich znením.

11.3. Inak neupravené vzťahy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 513/1991 Z.z., Zákona č. 108/2000 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 391/2015 a ich novelizácií.

11.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a prevádzkový poriadok vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. januára 2018.

Kontaktné a fakturačné údaje usporiadateľa:

Slowianka s.r.o.

Hviezdoslavova 68

01001 Žilina

IČO: 51195615

DIČ 2120624088

IČ DPH: SK2120624088

Bankové spojenie: TATRABANKA

IBAN SK9611000000002949046805

Telefón:+421 903 582 661

E-mail: reklamacie@slowiankanails.sk

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71

P. O. BOX B-89

011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21 39

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od objednania.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, kedy došlo k odoslaniu vami vyplneného registračného formulára.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu Slowianka s.r.o., Hviezdoslavova 68, 010 01 Žilina, reklamacie@slowiankanails.sk. Môžete tak učiniť prostredníctvom vyplneného Formulára na odstúpenie od zmluvy alebo akýmkoľvek iným jednoznačným vyhlásením o odstúpení od zmluvy aj elektronicky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Formulár na odstúpenie od zmluvy(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu: Slowianka s.r.o., Hviezdoslavova 68, 010 01 Žilina, reklamacie@slowiankanails.sk

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar súvisiaci s objednávkou č.: .................................

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............................

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...............................................

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...................................................................

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)....................

— Dátum ..............

(*) Nehodiace sa prečiarknite.