Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: ZM RK s.r.o., Jarková 93, Prešov 08001 , info@slowiankanails.sk

Formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy Kupujúci - spotrebiteľ

Meno a priezvisko,titul:.......................................................................................................................

Adresa bydliska:.................................................................................................................................. Telefón: ...............................................................................................................................................

E-mail: ................................................................................................................................................

Číslo objednávky: ...............................................................................................................................

Dátum predaja:.....................................................................................................................................

Označenie vráteného tovaru: ................................................................................................................

Dôvod vrátenia tovaru: Veľkosť tovaru

Tovar mi nevyhovuje

Tovar je poškodený

Tovar nezodpovedá popisu v tomto bode:........................................

Iný dôvod: …....................................................................................

Riešenie:

Výmena tovaru za:...........................................................................................................................

 Kúpna cena má byť vrátená: bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo IBAN:

…..........................................................................................................................................................

Dátum a podpis kupujúceho – spotrebiteľa:.........................................................................................

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Stiahni si formulár